Skip to content

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ความหมายสัญลักษณ์

เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป ระบบทางเดินอาหาร และกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารมีความหมายว่า เป็นสมาคมพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่มาทำการตรวจและรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ด้วยกล้องส่องตรวจ

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ