Skip to content

เกี่ยวกับสมาชิก

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของ สมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน เเละให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้ว ก็ให้เลขานุการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่า จะรับหรือไม่ เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม เเละเมื่อคณะกรรมการพิจารณา การสมัครเเล้วผลเป็นประการใดให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนเเละค่าบำรุง สมาคมให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งวันที่ได้รับเเจ้งจากเลขานุการ เเละสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งเเต่วัน ที่ผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงรักสมาคมเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว แต่ถ้าผุ้สมัครไม่ชำระเงินค่าลง ทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เร่มนับตั้งเเต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณา ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

การสิ้นสภาพสมาชิก

 • ตาย
 • ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ เเละคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ เเละสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
 • ขาดคุณสมบัติสมาชิก
 • ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

คุณสมบัติ

บุคคลากรทางการแพยท์ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 • ส่งเสริม และเผยแพร่วิทยาการทางด้านการพยาบาลในการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารให้กับสมาชิกสมาคมและพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาการ และสมาคมเเพทย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย รวมถึงสมาคมแพทย์สาขาวิชาอื่น
 • เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการดูเเลตนเอง
 • ส่งเสริมการวิจัยทางการพยาบาลในการส่องกล้องทางเดินอาหารให้เป็นที่ยอมรับตามหลักมาตราฐานสากล
 • เป็นเเหล่องในการค้นคว้าวิจัย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางด้านการพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 • กิจกรรมในทางวิชาการดดยไม่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเมืองเเต่อย่างใด

สิทธิหน้าที่ของสมาชิกสามัญ

 • สิทธิหน้าที่ของสมาชิกสามัญ
 • มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
 • มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
 • มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 • มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่กับสมาคม
 • สมาชิกสามัญมีสิธิใหการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือเเต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมเเละมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะเเนนเสียง
 • มีสิทธิร้องขอต่อกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
 • มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
 • มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
 • มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสามชิกของสมาคม
 • มีหน้าที่ให้ความร่วมมือเเละสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆของสมาคม
 • มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 • มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย