Skip to content

สมัครสมาชิก

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของ สมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน เเละให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้ว ก็ให้เลขานุการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่า จะรับหรือไม่ เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม เเละเมื่อคณะกรรมการพิจารณา การสมัครเเล้วผลเป็นประการใดให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนเเละค่าบำรุง สมาคมให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งวันที่ได้รับเเจ้งจากเลขานุการ เเละสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งเเต่วัน ที่ผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงรักสมาคมเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว แต่ถ้าผุ้สมัครไม่ชำระเงินค่าลง ทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เร่มนับตั้งเเต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณา ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม